Om uw surfervaring te verbeteren, plaatsen wij cookies. Door gebruik te blijven maken van deze site, geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Sluiten

Algemene voorwaarden

 • Een bestelling, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Betalen van een voorschot is gelijk aan een akkoord. Annulering van de bestelling is niet mogelijk zonder schriftelijke overeenkomst. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 50 EUR voor de administratie.
 • Goederen blijven de eigendom van Vanbeselaere Ewaut tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.
 • De levertemijnen zijn bij benadering en niet bindend. De niet-naleving van de opgegeven levertermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, intrest noch vernietiging der bestelling
 • De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door Vanbeselaere Ewaut op een normale manier kunnen geleverd en geinstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Vanbeselaere Ewaut te vergoeden.
 • De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Klachten omtrent de levering of uitvoering der werken dienen uiterlijk binnen de 5dagen bekend gemaakt en aangetekend bevestigd worden. Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 • Vanbeselaere Ewaut is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of gekochte goederen. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aansprakelijkheid van Vanbeselaere Ewaut is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Vanbeselaere Ewaut worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.
 • Behoudens en uitdrukkelijk schriftelijke andere afspraak, is de factuur factuur contant betaalbaar. In geval wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Vanbeselaere Ewautde klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen passende termijn. Betaalt de klant niet binnen dientermijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekenstelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR per niet- betaalde factuur.
 • Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Vanbeselaere Ewaut het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 • Wanneer een van de partijen haar contractuele verplichtigen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 5 werkdagen.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het belgisch recht.
 • Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van koophandel Gent afdeling Ieper bevoegd.
icoon Vanbeselaere Construct
© Vanbeselaere Construct bv. Algemene voorwaarden Privacy & cookies
website door logo Maverik webdesign & marketing